Strict Standards: Redefining already defined constructor for class wpdb in /home/codulmu/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 52

Strict Standards: Redefining already defined constructor for class WP_Object_Cache in /home/codulmu/public_html/wp-includes/cache.php on line 389

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::start_lvl() should be compatible with Walker::start_lvl($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 537

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::end_lvl() should be compatible with Walker::end_lvl($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 537

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::start_el() should be compatible with Walker::start_el($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 537

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::end_el() should be compatible with Walker::end_el($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 537

Strict Standards: Declaration of Walker_PageDropdown::start_el() should be compatible with Walker::start_el($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 556

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::start_lvl() should be compatible with Walker::start_lvl($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 653

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::end_lvl() should be compatible with Walker::end_lvl($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 653

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::start_el() should be compatible with Walker::start_el($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 653

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::end_el() should be compatible with Walker::end_el($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 653

Strict Standards: Declaration of Walker_CategoryDropdown::start_el() should be compatible with Walker::start_el($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 678
Codul Muncii » TITLUL XI
Codul Muncii din Romania

Main menu:


Categories +/-


    Warning: Creating default object from empty value in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 403
  • Site (1)

Archive +/-

Links +/-

Meta +/-

TITLUL XI

RASPUNDEREA JURIDICA

 

Capitolul 1. Regulamentul intern

 

        Art. 257. (Intocmire)

Regulamentul intern se intocmeste de catre angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz.

        Nota: A se vedea si supra, art. 226 lit. b) C. muncii.

        Art. 258. (Dispozitiile minimale)

Regulamentul intern cuprinde cel putin urmatoarele categorii de dispozitii:

a) reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii;

b) reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii;

c) drepturile si obligatiile angajatorului si al salariatilor;

d) procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor;

e) reguli concrete privind disciplina muncii in unitate;

f) abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile;

g) reguli referitoare la procedura disciplinara;

h) modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice.

        Art. 259. (Informarea salariatilor)

(1) Regulamentul intern se aduce la cunostinta salariatilor prin grija angajatorului si isi produce efectele fata de salariati din momentul incunostintarii acestora.

(2) Obligatia de informare a salariatilor cu privire la continutul regulamentului intern trebuie indeplinita de angajator.

(3) Modul concret de informare a fiecarui salariat cu privire la continutul regulamentului intern se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil sau, dupa caz, prin continutul regulamentului intern.

(4) Regulamentul intern se afiseaza la sediul angajatorului.

        Art. 260. (Modificare)

Orice modificare ce intervine in continutul regulamentului intern este supusa procedurilor de informare prevazute la art. 259.

        Art. 261. (Controlul legalitatii regulamentului intern)

(1) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispozitiile regulamentului intern, in masura in care face dovada incalcarii unui drept al sau.

(2) Controlul legalitatii dispozitiilor cuprinse in regulamentul intern este de competenta instantelor judecatoresti, care pot fi sesizate in termen de 30 de zile de la data comunicarii de catre angajator a modului de solutionare a sesizarii formulate potrivit alin. (1).

        Art. 262. (Obligativitatea intocmirii)

(1) Intocmirea regulamentului intern la nivelul fiecarui angajator se realizeaza in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului cod.

(2) In cazul angajatorilor infiintati dupa intrarea in vigoare a prezentului cod, termenul de 60 de zile prevazut la alin. (1) incepe sa curga de la data dobandirii personalitatii juridice.

 

Capitolul 2. Raspunderea disciplinara

 

        Art. 263. (Abaterile disciplinare)

(1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara.

(2) Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a ancalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.

        Art. 264. (Sanctiunile disciplinare)

(1) Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt:

a) avertismentul scris;

b) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare;

c) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;

d) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;

e) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;

f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

(2) In cazul in care, prin statute profesionale aprobate prin lege speciala, se stabileste un alt regim sanctionator, va fi aplicat acesta.

        Art. 265. (Interdictia amenzii disciplinare; unicitatea sanctiunii)

(1) Amenzile disciplinare sunt interzise.

(2) Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune.

        Art. 266. (criterii de stabilire a sanctiunii disciplinare)

Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele:

a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita;

b) gradul de vinovatie a salariatului;

c) consecintele abaterii disciplinare;

d) comportarea generala in serviciu a salariatului;

e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.

        Art. 267. (Cercetarea disciplinara prealabila)

(1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, nici o masura, cu exceptia celei prevazute la art. 264 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.

(2) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.

(3) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin. (2) fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.

(4) In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.

        Art. 268. (Decizia de sanctionare)

(1) Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.

(2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;

b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de munca aplicabil, care au fost incalcate de salariat;

c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 267 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea;

d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;

e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;

f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.

(3) Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii.

(4) Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomindata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta.

 (5) Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.

 

Capitolul 3.Raspunderea patrimoniala

 

        Art.  269. (Raspunderea angajatorului; drept de regres)

(1) Angajatorul este obligat, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, sa il despagubeasca pe salariat in situatia in care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul.

(2) In cazul in care angajatorul refuza sa il despagubeasca pe salariat, acesta se poate adresa cu plangere instantelor judecatoresti competente.

(3) Angajatorul care a platit despagubirea isi va recupera suma aferenta de la salariatul vinovat de producerea pagubei, in conditiile art. 270 si urmatoarele.

        Art. 270. (Raspunderea salariatilor)

(1) Salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor.

(2) Salariatii nu raspund de pagubele provocate de forta majora sau de alte cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate si nici de pagubele care se incadreaza in riscul normal al serviciului.

        Nota: A se vedea Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor  publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

        Art. 271. (Caracterul divizibil al raspunderii)

(1) Cand paguba a fost produsa de mai multi salariati, cuantumul raspunderii fiecaruia se stabileste in raport cu masura in care a contribuit la producerea ei.

(2) Daca masura in care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinata, raspunderea fiecaruia se stabileste proportional cu salariul sau net de la data constatarii pagubei si, atunci cand este cazul, si in functie de timpul efectiv lucrat de la ultimul sau inventar.

        Art. 272. (Restituirea sumelor nedatorate si a bunurilor necuvenite)

(1) Salariatul care a incasat de la angajator o suma nedatorata este obligat sa o restituie.

(2) Daca salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau si care nu mai pot fi restituite in natura sau daca acestuia i s-au prestat servicii la care nu era indreptatit, este obligat sa suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor in cauza se stabileste potrivit valorii acestora de la data platii.

        Art. 273. (Retinerile din salariu)

(1) Suma stabilita pentru acoperirea daunelor se retine in rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei in cauza din partea angajatorului la care este incadrata in munca.

(2) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fara a putea depasi impreuna cu celelalte retineri pe care le-ar avea cel in cauza, jumatate din salariul respectiv.

        Art. 274. (Plata despagubirilor dupa incetarea contractului individual de munca)

(1) In cazul in care contractul individual de munca inceteaza inainte ca salariatul sa il fi despagubit pe angajator si cel in cauza se incadreaza la un alt angajator ori devine functionar public, retinerile din salariu se fac de catre noul angajator sau noua institutie ori autoritate publica, dupa caz, pe baza titlului executoriu transmis in acest scop de catre angajatorul pagubit.

(2) Daca persoana in cauza nu s-a incadrat in munca la un alt angajator, in temeiul unui contract individual de munca ori ca functionar public, acoperirea daunei se va face prin urmarirea bunurilor sale, in conditiile Codului de procedura civila.

        Art. 275. (Plata despagubirilor prin executare silita)

In cazul in care acoperirea prejudiciului prin retineri lunare din salariu nu se poate face intr-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rata de retineri, angajatorul se poate adresa executorului judecatoresc in conditiile Codului de procedura civila.

 

Capitolul 4. Raspunderea contraventionala

 

        Art. 276. (Enumerarea, constatarea si sanctionarea contraventiilor)

(1) Constituie contraventie si se sanctioneaza astfel urmatoarele fapte:

a) (Legea 371/2005 de aprobare a OUG 65/2005) nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara, cu amenda de la 300 lei la 2.000 lei;

b) (Legea 371/2005 de aprobare a OUG 65/2005) incalcarea de catre angajator a prevederilor art. 34 alin. (5), cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei;

c) (Legea 371/2005 de aprobare a OUG 65/2005) impiedicarea sau obligarea, prin amenintari ori prin violente, a unui salariat sau a unui grup de salariati sa participe la greva ori sa munceasca in timpul grevei, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;

d) (OUG 65/2005, modificata apoi de Legea de aprobare 371/2005) stipularea in contractul individual de munca a unor clauze contrare dispozitiilor legale, cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;

e) (OUG 65/2005, modificata apoi de Legea de aprobare 371/2005) primirea la munca a persoanelor fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1), cu amenda de la 1.500 lei la 2.000 lei pentru fiecare persoana identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 100.000 lei.

f) (Legea 371/2005 de aprobare a OUG 65/2005) incalcarea de catre angajator a prevederilor art. 134 şi 137, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;

g) (Legea 371/2005 de aprobare a OUG 65/2005) incalcarea obligatiei prevazute la art. 135, cu amenda de la 5.000 lei la 20.000 lei.

h) (OUG 65/2005, modificata apoi de Legea de aprobare 371/2005) nerespectarea dispozitiilor privind munca suplimentara, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;

i) (OUG 65/2005, modificata apoi de Legea de aprobare 371/2005) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului saptamanal, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;

j) (OUG 65/2005, modificata apoi de Legea de aprobare 371/2005) neacordarea indemnizatiei prevazute la art. 53 alin. (1), in cazul in care angajatorul isi intrerupe temporar activitatea cu mentinerea raporturilor de munca, cu amenda de la 1.500 lei la 5.000 lei;

k) (OUG 65/2005, modificata apoi de Legea de aprobare 371/2005) incalcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de munca.

(3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) li se aplica dispozitiile legislatiei in vigoare.

 

Capitolul 5. Raspunderea penala

 

        Art. 277. (Neexecutarea hotararii judecatoresti privind plata salariilor)

Neexecutarea unei hotarari judecatoresti definitive privind plata salariilor in termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de catre partea interesata constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 6 luni sau cu amenda.

        Art. 278. (Neexecutarea hotararii judecatoresti privind reintegrarea in munca)

Neexecutarea unei hotarari judecatoresti definitive privind reintegrarea in munca a unui salariat constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1 in sau cu amenda.

        Art. 279. (Punerea in miscare a actiunii penale)

(1) In cazul infractiunilor prevazute la art. 277 si 278 actiunea penala se pune in miscare la plangerea persoanei vatamate.

(2) Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.

        Art. 280. (Nedepunerea de catre angajator a sumelor cu titlu de contributie la diverse fonduri si bugete)

Nedepunerea de catre angajator, in termen de 15 zile, in conturile stabilite, a sumelor incasate de la salariati cu titlu de contributie datorata catre sistemul public de asigurari sociale, catre bugetul asigurarilor pentru somaj ori catre bugetul asigurarilor sociale de sanatate constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 6 luni sau cu amenda.

        Nota: A se vedea si dispozitiile din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, act normativ prin care a fost abrogat art. 280 din Codul Muncii

        Art. 280.1. (Nerespectarea conditiilor legale privind incadrarea in munca a minorilor)

(introdus prin OUG 65/2005) Incadrarea in munca a minorilor cu nerespectarea conditiilor legale de varsta sau folosirea acestora pentru prestarea unor activitati cu incalcarea prevederilor legale referitoare la regimul de munca al minorilor constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 3 ani.

Comments

Trackback from Pay day loan
Time: April 27, 2013, 10:50 pm

Boost Your Investment capital With Loans Uk…

Choose Professional medical Equipment Money To Remain Having Technology Growth…

Trackback from bad credit payday loans
Time: May 1, 2013, 2:40 am

Quick Lending products Same Day: Access to capital to sort out urgent needs…

Travelers Lab tests Versus Payday cash loans…

Trackback from pay day loan uk
Time: May 4, 2013, 3:59 pm

Instant loans for bad credit people, is it possible?…

Cheap Quick Loans: Enjoy Cheap Loan At Regular Intervals for Vital Needs…

Trackback from zzzzzzzzz
Time: May 6, 2013, 9:48 pm

Same Day Cash advance loans Uk Contribute towards Your Thirty days End Demands…

Fast, Uncomplicated Online Solution to Finance Your future Car, Despite Credit…

Trackback from vvvvv vv vvv vvv
Time: May 6, 2013, 11:07 pm

Quick Personal loans For People With Virtually no Credit…

Wachovia Mortgage loan modification Method Information For Entrepreneurs…

Trackback from payday loans
Time: May 24, 2013, 9:15 am

Quick lending options: fast option of cash…

Exactly why Mortgage Loans If you have Bad Credit Are really Common…

Trackback from background check
Time: May 24, 2013, 9:23 am

The Need for Short Term Loans Is Rising Dramatically Inside UK…

Exactly why Faxless Payday cash advances Can Save You A lot of Hassle…

Trackback from pay day loans
Time: June 16, 2013, 12:12 pm

The no Fax Pay Day Loan…

12 Month Payday Loans- Handle Expenses with Ease…

Trackback from pay day loans online
Time: June 16, 2013, 12:15 pm

Short term installment loans: Urgent Alleviation And Immediate Finance…

Why You Should Seek the assistance Of A Pay day loan Debt Consolidation Plan…

Trackback from My Homepage
Time: October 17, 2013, 6:06 pm

… [Trackback] …

[…] Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from http://youtu.be/9E5F4m-4IQ8
Time: October 22, 2013, 5:30 pm

… [Trackback] …

[…] Find More Informations here: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from www.youtube.com/watch?v=uYlNqru9LoY
Time: October 22, 2013, 7:08 pm

… [Trackback] …

[…] There you will find 78582 more Infos: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from phentermine risk
Time: October 22, 2013, 7:50 pm

… [Trackback] …

[…] Read More here: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from saints row 4 free download
Time: October 22, 2013, 8:29 pm

… [Trackback] …

[…] There you will find 63037 more Infos: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from loan for bad credit
Time: October 23, 2013, 12:22 am

… [Trackback] …

[…] Read More Infos here: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from text your ex back I text your ex back review
Time: October 23, 2013, 1:34 am

… [Trackback] …

[…] Read More: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from event planner certification
Time: October 23, 2013, 2:05 am

… [Trackback] …

[…] There you will find 99928 more Infos: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from alojamiento carcassonne
Time: October 23, 2013, 10:27 am

… [Trackback] …

[…] Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from blog beast scam
Time: October 23, 2013, 6:08 pm

… [Trackback] …

[…] There you will find 538 more Infos: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from here
Time: October 23, 2013, 6:16 pm

… [Trackback] …

[…] There you will find 70062 more Infos: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from on this website you can find out more
Time: October 23, 2013, 7:48 pm

… [Trackback] …

[…] Find More Informations here: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from vimax pills
Time: October 23, 2013, 7:57 pm

… [Trackback] …

[…] There you will find 9679 more Infos: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from my sources
Time: October 24, 2013, 3:55 am

… [Trackback] …

[…] Read More: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from Read More Here
Time: October 24, 2013, 4:24 pm

… [Trackback] …

[…] Read More Infos here: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from photovoltaic solar arrayssolar pv
Time: October 24, 2013, 7:09 pm

… [Trackback] …

[…] Find More Informations here: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from brake repair Bell Rd
Time: October 24, 2013, 10:42 pm

… [Trackback] …

[…] Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from centennial solar
Time: October 25, 2013, 8:15 am

… [Trackback] …

[…] There you will find 7114 more Infos: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from eclipsall solar panel
Time: October 25, 2013, 8:39 am

… [Trackback] …

[…] There you will find 53677 more Infos: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from I need airconditioning repair Katy Tx ac Call for air conditioning repair Katy Tx
Time: October 25, 2013, 9:12 am

… [Trackback] …

[…] Find More Informations here: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from Maigrir sous hypnose
Time: October 25, 2013, 11:51 am

… [Trackback] …

[…] Read More here: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from I need air conditioning repair Sugar Land air conditioning www.youtube.com/watch?v=Z0rQAm4ZL8E&feature=youtu.be
Time: October 25, 2013, 12:10 pm

… [Trackback] …

[…] Read More here: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from buy ambien uk
Time: October 25, 2013, 8:43 pm

… [Trackback] …

[…] Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from Anti Aging Skin Care
Time: October 26, 2013, 5:01 pm

… [Trackback] …

[…] There you will find 63277 more Infos: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from I need air conditioner repair Sugar Land air conditoner http://youtube.com/watch?v=Z0rQAm4ZL8E&feature=youtu.be
Time: October 26, 2013, 5:20 pm

… [Trackback] …

[…] Read More: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from I need air conditioning repair Cypress Tx air conditoner http://youtube.com/watch?v=Z0rQAm4ZL8E&feature=youtu.be
Time: October 26, 2013, 5:51 pm

… [Trackback] …

[…] Read More: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from Idol Lips Lip Plumper makes your lips thicker
Time: October 26, 2013, 8:12 pm

… [Trackback] …

[…] Read More: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from clique neste link aqui frases de amor
Time: October 27, 2013, 8:03 am

… [Trackback] …

[…] Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from mold removal
Time: October 27, 2013, 9:20 am

… [Trackback] …

[…] There you will find 12652 more Infos: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from VIDEO CASH FIRE SALE REVIEW - Dominate Marketing Using Video - Click Here
Time: October 28, 2013, 5:16 pm

… [Trackback] …

[…] Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from Rippln Business Opportunity
Time: October 28, 2013, 6:10 pm

… [Trackback] …

[…] There you will find 71164 more Infos: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from tips for trading binary options
Time: October 28, 2013, 8:36 pm

… [Trackback] …

[…] Find More Informations here: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from dating bases
Time: October 29, 2013, 12:40 am

… [Trackback] …

[…] Read More: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from tabliczka mnożenia do wydruku
Time: October 29, 2013, 1:41 am

… [Trackback] …

[…] There you will find 3719 more Infos: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from forex trading
Time: October 29, 2013, 2:12 am

… [Trackback] …

[…] There you will find 60296 more Infos: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from Molly McGinness
Time: October 29, 2013, 6:28 am

… [Trackback] …

[…] Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from Top ten Xmas toys 2013
Time: October 29, 2013, 8:39 am

… [Trackback] …

[…] Read More here: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from thanks to this video
Time: October 29, 2013, 12:29 pm

… [Trackback] …

[…] Read More: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from > bezpłatne materiały edukacyjne
Time: October 29, 2013, 1:22 pm

… [Trackback] …

[…] Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from Manhattan Poplin Casual Original Button Down
Time: October 30, 2013, 11:06 am

… [Trackback] …

[…] Read More: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from link
Time: November 3, 2013, 7:46 pm

… [Trackback] …

[…] Read More: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from Kostenlose Online Spiele
Time: November 4, 2013, 4:39 pm

… [Trackback] …

[…] Find More Informations here: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from sell gold nyc
Time: November 8, 2013, 2:23 am

… [Trackback] …

[…] There you will find 88553 more Infos: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from Shelby twp chiropractor
Time: November 18, 2013, 5:33 am

… [Trackback] …

[…] Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from bomb cannabis seeds
Time: November 18, 2013, 2:15 pm

… [Trackback] …

[…] There you will find 25555 more Infos: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from Ways to Cure Early Climax
Time: November 20, 2013, 11:08 am

… [Trackback] …

[…] Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from voyance gratuitement
Time: November 21, 2013, 2:34 pm

… [Trackback] …

[…] Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from numerologie 2014
Time: November 21, 2013, 4:06 pm

… [Trackback] …

[…] Read More Infos here: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from Ashley
Time: November 24, 2013, 9:06 am

… [Trackback] …

[…] Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from Gite didattiche
Time: November 25, 2013, 4:41 pm

… [Trackback] …

[…] Read More here: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from Fouseytube
Time: November 27, 2013, 3:04 am

… [Trackback] …

[…] Read More: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from token adder
Time: November 27, 2013, 6:10 pm

… [Trackback] …

[…] There you will find 24461 more Infos: codul-muncii.ro/?page_id=17 […] …

Trackback from sochi 2014 odejda
Time: June 3, 2014, 8:36 pm

…Links…

[…] What host are you the use of? Can I am getting your associate link for your host? I desire my website loaded up as fast as yours lol[…]…

Trackback from Where to buy center
Time: June 6, 2014, 4:36 pm

Trackback…

[…]I am no longer certain the place you’re getting your information, but great topic.[…]…

Trackback from Where can i buy
Time: June 6, 2014, 5:46 pm

…Take a look for more Information on that topic…

[…]Nice blog here! Also your website lots up fast![…]…

Trackback from Where can i buy
Time: June 6, 2014, 6:50 pm

…[Trackback]…

http://thebeatniks.org/vanilla/discussion/12022/buy-texsport-battery-air-pump…

Trackback from Where can i buy
Time: June 6, 2014, 7:17 pm

…Additional Information ca be found here…

http://nintendonoticias.com/vanilla/index.php?p=/discussion/10309/on-sale-craftsman-air-compressor…

Trackback from motorola elite universal bluetooth headset b00cjg7mfy 426
Time: June 6, 2014, 7:45 pm

…Visitor recommendations…

[…]you make blogging glance[…]…

Trackback from quality 3570k 3 4ghz windows computer b009ve411u 3738
Time: June 6, 2014, 8:12 pm

…Websites you should visit…

[…] What host are you using? Can I am getting your associate link on your host? I want site loaded up as fast as yours lol[…]…

Trackback from hifonics zxi200 2 zeus stereo ohms b0036b8usy 4175
Time: June 6, 2014, 9:01 pm

…Links…

[…]I am now not sure where you are getting your info, however good topic.[…]…

Trackback from fast cash till payday
Time: June 9, 2014, 7:06 am

…Trackback: More Informations on that topic…

[…]I am no longer certain the place you’re getting your information, but great topic.[…]…

Trackback from cash advance in mobile
Time: June 9, 2014, 7:56 am

…[Trackback]…

[…]Wow, superb weblog structure! How lengthy have you ever been running a blog for?[…]…

Trackback from do banks check employment for loans
Time: June 9, 2014, 8:30 am

…For further Information click here…

[…]you make blogging glance[…]…

Trackback from cash advance 44221
Time: June 9, 2014, 8:52 am

…Trackback: More Informations on that topic…

[…]you make blogging glance[…]…

Trackback from military short term loans
Time: June 9, 2014, 10:43 am

…[Trackback]…

[…]Wow, fantastic weblog structure! How lengthy have you ever been running a blog for?[…]…

Trackback from make fast money from home
Time: June 9, 2014, 6:20 pm

Trackback…

[…] What web host are you the usage of? Can I get affiliate hyperlink in your host? I wish web site loaded up as quickly as yours lol[…]…

Trackback from absa bank loans
Time: June 9, 2014, 7:41 pm

…Trackback: More Informations on that topic…

[…]you make blogging glance[…]…

Trackback from win cash play games
Time: June 9, 2014, 8:08 pm

…Links…

[…]I am not positive the place you’re getting your information, but great topic.[…]…

Trackback from click here
Time: June 11, 2014, 7:51 am

…Trackback: More Informations on that topic…

[…]Excellent weblog right here! Additionally your site quite a bit up very fast![…]…

Trackback from website
Time: June 11, 2014, 5:33 pm

Look here:…

[…]Great weblog right here! Additionally your website rather a lot up very fast![…]…

Trackback from Trackback…
Time: June 23, 2014, 2:45 pm

Trackback……

[…]Wow, incredible weblog format! How lengthy have you ever been running a blog for?[…]…

Trackback from burlap fabric
Time: August 2, 2014, 3:12 pm

…Links…

[…]The total glance of your site is great, let smartly as the content![…]…

Trackback from google.com is a nice Search Engine
Time: August 18, 2014, 10:08 pm

…Check this out…

[…]you made running a blog glance[…]…

Trackback from Yahoo is a great Search Engine
Time: August 20, 2014, 9:14 am

Trackback…

[…]The entire glance of your site is wonderful, let smartly as the content![…]…

Trackback from atomic horseradish
Time: August 22, 2014, 10:07 pm

http://wheretobuycenter.allalla.com/where-to-buy-air-yeezy.html…

[…]Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for?[…]…

Trackback from eibach springs
Time: August 23, 2014, 9:26 am

http://devas111.5gbfree.com/where-to-buy-max-factor-pancake-makeup.html…

[…]I am not positive where you are getting your info, however good topic.[…]…

Trackback from coquito
Time: August 23, 2014, 3:45 pm

http://wheretobuycenter.pcriot.com/where-to-buy-guardian-angel-pins.html…

[…]Wow, marvelous weblog format! How lengthy have you ever been running a blog for?[…]…

Trackback from tire chains
Time: August 25, 2014, 7:10 pm

Link……

[…] What web host are you the usage of? Can I get affiliate hyperlink to your host? I wish web site loaded up as quickly as yours lol[…]…

Trackback from where to buy tooth caps
Time: August 28, 2014, 8:32 pm

…Take a look for more Information on that topic…

[…] What host are you the use of? Can I am getting your associate link on your host? I desire my website loaded up as fast as yours lol[…]…

Trackback from where to buy center
Time: September 2, 2014, 9:28 am

Comment……

[…]Wow, superb weblog structure! How lengthy have you ever been running a blog for?[…]…

Trackback from where to buy center
Time: September 4, 2014, 11:17 am

…Awesome website…

[…] What host are you the use of? Can I am getting your associate link for your host? I desire my website loaded up as fast as yours lol[…]…

Trackback from .co.uk} is a nice Search Engine
Time: September 25, 2014, 7:35 am

…A Friend recommended your blog…

[…]Wow, fantastic weblog structure! How lengthy have you ever been running a blog for?[…]…

Trackback from Bing is a gread Search Engine
Time: September 25, 2014, 6:44 pm

…Trackback: More Informations on that topic…

[…]Great weblog right here! Additionally your website loads up very fast![…]…

Trackback from Yahoo is a nice Search Engine
Time: September 26, 2014, 9:18 pm

Link……

[…] What web host are you using? Can I get affiliate hyperlink in your host? I want site loaded up as quickly as yours lol[…]…

Trackback from Save Sale Platypus Hoser Hydration Bladder
Time: September 29, 2014, 7:59 pm

…Check this out…

[…]Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for?[…]…

Trackback from Bing is a gread Search Engine
Time: October 7, 2014, 8:53 pm

…[Trackback]……

[…]I am no longer certain the place you’re getting your information, but great topic.[…]…

Trackback from games boy 2015 online more game
Time: November 19, 2015, 7:12 pm

games boy 2015 online more game …

games boy 2015 online more game …

Trackback from video like me2
Time: January 3, 2016, 8:41 am

video like me1…

video like me3…

Trackback from manastirski_chay
Time: January 3, 2016, 12:46 pm

manastirski_chay…

aran.com.ua/manastirski_chay/ Монастырский чай. Цена. Видео. Отзывы. &#1…

Trackback from http://ibizblog.ru/
Time: January 9, 2016, 2:07 pm

ibizblog.ru…

http://ibizblog.ru/…

Trackback from prom pol kiev ukraine
Time: February 2, 2016, 1:03 pm

prom pol kiev…

prom pol kiev ukraine…

Trackback from google Business
Time: April 12, 2016, 10:16 pm

google Business…

google Business…

Trackback from google News
Time: April 13, 2016, 12:00 am

google News…

google AdSense google AdMob free google AdSense free…

Trackback from film online 2016 free ua ru kz
Time: April 27, 2016, 10:13 pm

film online 2016 free ua ru kz…

film online 2016 free ua ru kz…

Trackback from лучшие фильмы 2016 2016 года список новые фильмы
Time: May 5, 2016, 7:50 pm

лучшие фильмы 2016 2016 года список новые фильмы…

лучшие фильмы 2016 2016 года список новые фильмы…

Trackback from more
Time: May 28, 2016, 1:15 pm

more…

more…

Trackback from more
Time: June 10, 2016, 4:22 pm

more …

more …

Trackback from powerfull
Time: June 29, 2016, 1:52 am

Codul Muncii …

[…]Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for?[…]…

Trackback from porn video tube, hard porn, streaming porn, hq porn
Time: July 3, 2016, 6:34 pm

porn video tube, hard porn, streaming porn, hq porn…

porn video tube, hard porn, streaming porn, hq porn…

Trackback from ТелефоновСамсунг2016
Time: July 9, 2016, 9:36 pm

Смотреть Обзоры Телефонов Самсунг Новин&…

ТелефоновСамсунг2016…

Trackback from High School Movies
Time: July 14, 2016, 9:30 pm

…Recommended websites…

[…]Wow, marvelous weblog structure! How lengthy have you ever been running a blog for?[…]…

Trackback from Autoapprove List
Time: July 15, 2016, 2:30 pm

Codul Muncii …

[…]you make blogging glance[…]…

Trackback from High School Movies
Time: July 16, 2016, 11:14 am

Codul Muncii …

[…]Excellent weblog right here! Additionally your site quite a bit up very fast![…]…

Trackback from Facebook Likes
Time: July 18, 2016, 1:28 am

…A Friend recommended your blog…

[…]The full look of your website is magnificent, let neatly as the content material![…]…

Trackback from Facebook Likes
Time: July 18, 2016, 3:45 am

…Websites you should visit…

[…]Great weblog right here! Additionally your website rather a lot up very fast![…]…

Trackback from High School Movies
Time: July 19, 2016, 6:38 pm

Codul Muncii …

[…] What host are you the use of? Can I am getting your associate link for your host? I desire my website loaded up as fast as yours lol[…]…

Trackback from Full English Drama, Romance Movies
Time: October 8, 2016, 8:22 pm

…A Friend recommended your blog…

[…]you make blogging glance[…]…

Trackback from High School Movies
Time: December 15, 2016, 10:37 pm

Find more there:…

[…]Nice blog here! Also your website lots up fast![…]…

Trackback from 18 movies
Time: December 21, 2016, 2:43 pm

Find more there:…

[…] What host are you the use of? Can I am getting your associate link for your host? I desire my website loaded up as fast as yours lol[…]…

Trackback from 18 movies
Time: December 21, 2016, 3:23 pm

…[Trackback]…

[…]you make blogging glance[…]…

Trackback from إختراق اي حساب علي الفيسبوك ثغرة جديدة وخطيرة 2017 أسرع قبل غلقها
Time: December 21, 2016, 9:45 pm

…Websites you should visit…

[…]The full look of your website is magnificent, let neatly as the content material![…]…

Trackback from nesaporn
Time: February 21, 2017, 7:17 pm

nesaporn…

nesaporn…

Trackback from rajwap hd xxx porn tube video videos free online hot movies XXX
Time: March 14, 2017, 5:13 pm

rajwap hd xxx porn tube video videos free online hot movies XXX …

rajwap hd xxx porn tube video videos free online hot movies XXX …

Trackback from kinokradserial
Time: April 20, 2017, 2:41 pm

kinokradserial…

kinokradserial…

Trackback from sfico.info xxx video xnxxx xxx hd wwwxxx
Time: June 3, 2017, 12:23 am

sfico.info xxx video xnxxx xxx hd wwwxxx…

sfico.info xxx video xnxxx xxx hd wwwxxx…

Trackback from serial 2017
Time: June 9, 2017, 2:06 am

serial 2017…

serial 2017…

Trackback from смотреть
Time: June 14, 2017, 3:57 am

смотреть…

смотреть…

Trackback from transformery-posledniy-rycar-2017
Time: June 22, 2017, 3:29 pm

transformery-posledniy-rycar-2017…

transformery-posledniy-rycar-2017…

Trackback from myxxxbase.mobi
Time: June 23, 2017, 6:06 pm

myxxxbase.mobi…

myxxxbase.mobi…

Trackback from tubepatrol.net
Time: July 5, 2017, 3:41 pm

tubepatrol.net…

tubepatrol.net…

Trackback from payday loans
Time: July 6, 2017, 1:10 am

payday loans…

payday loans…

Trackback from 43ytr.icu/j/GPoAr
Time: April 19, 2019, 6:20 pm

43ytr.icu/j/GPoAr…

43ytr.icu/j/GPoAr…

Trackback from Èãðà ïðåñòîëîâ 8 ñåçîí 2 ñåðèÿ 3 ñåðèÿ
Time: April 20, 2019, 2:31 pm

Èãðà ïðåñòîëîâ 8 ñåçîí 2 ñåðèÿ 3 ñåðèÿ…

Èãðà ïðåñòîëîâ 8 ñåçîí 2 ñåðèÿ 3 ñåðèÿ…

Trackback from Èãðà ïðåñòîëîâ 8 ñåçîí Ëîñòôèëüì
Time: April 20, 2019, 3:09 pm

Èãðà ïðåñòîëîâ 8 ñåçîí Ëîñòôèëüì…

Èãðà ïðåñòîëîâ 8 ñåçîí Ëîñòôèëüì…

Trackback from Èãðà ïðåñòîëîâ 8 ñåçîí
Time: April 20, 2019, 3:28 pm

Èãðà ïðåñòîëîâ 8 ñåçîí…

Èãðà ïðåñòîëîâ 8 ñåçîí…

Trackback from glyxar.ru
Time: April 25, 2019, 4:48 am

glyxar.ru…

glyxar.ru…

Trackback from abisko.ru
Time: April 25, 2019, 5:00 am

abisko.ru…

abisko.ru…

Trackback from 2021
Time: May 2, 2019, 11:21 am

2022…

2022…

Trackback from Èãðà ïðåñòîëîâ 8 ñåçîí âñå ñåðèè
Time: May 6, 2019, 10:05 am

Èãðà ïðåñòîëîâ 8 ñåçîí âñå ñåðèè…

Èãðà ïðåñòîëîâ 8 ñåçîí âñå ñåðèè…

Trackback from Èãðà Ïðåñòîëîâ 8 ñåçîí 5 ñåðèÿ
Time: May 13, 2019, 2:52 pm

Èãðà Ïðåñòîëîâ 8 ñåçîí 5 ñåðèÿ…

Èãðà Ïðåñòîëîâ 8 ñåçîí 5 ñåðèÿ…

Trackback from bitly.com/AzAX3
Time: May 15, 2019, 5:19 pm

bitly.com/AzAX3…

bitly.com/AzAX3…

Trackback from 2020-2020-2020
Time: May 15, 2019, 5:34 pm

2020-2020-2020…

2020-2020-2020…

Trackback from Mstiteli: Final (2019)
Time: May 17, 2019, 9:14 pm

Mstiteli: Final (2019)…

Mstiteli: Final (2019)…

Trackback from ðîêåòìåí ïîëíûé ôèëüì
Time: June 3, 2019, 4:07 am

ðîêåòìåí ïîëíûé ôèëüì…

ðîêåòìåí ïîëíûé ôèëüì…

Trackback from wwin-tv.com
Time: June 7, 2019, 8:57 am

wwin-tv.com…

wwin-tv.com…

Trackback from empire-season-2-episode-3-putlocker
Time: June 7, 2019, 11:04 pm

empire-season-2-episode-3-putlocker…

empire-season-2-episode-3-putlocker…

Trackback from Video
Time: June 9, 2019, 1:13 am

Video…

Video…

Trackback from Watch
Time: June 10, 2019, 6:54 am

Watch…

Watch…

Trackback from watch online
Time: June 14, 2019, 4:36 am

watch online…

watch online…